A társasági adó változásai

KKV-k beruházási adóalap-kedvezménye
– Megszűnik
az adózás előtti eredmény csökkentésének 30 millió forintos korlátja, ezáltal értékhatártól függetlenül igénybe vehető az adóalap-kedvezmény az új, korábban még használatba nem vett egyes tárgyi eszközök, immateriális jószágok bekerülési értéke után (az adózás előtti eredmény erejéig).
– Első alkalommal a 2017-es adókötelezettségre alkalmazhat.
– A további feltételek változatlanok
– A csökkentés adótartalma továbbra is állami támogatásnak minősül: figyelemmel kell lenni a vonatkozó közösségi rendeletek szabályaira, az azokban szereplő korlátokra.

Behajthatatlan követelés kapcsolt vállalkozások között
– A Tao. tv. 7. § (1) bekezdés n) pontja szerint változatlanul csökkenti az adózás előtti eredményt a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés, a követelés bekerülési értékéből a behajthatatlanná vált rész, de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés.

– Amennyiben az adózó kapcsolt vállalkozásával szemben fennálló követelés bekerülési értékéből behajthatatlanná vált részre tekintettel alkalmazza a csökkentő tételt, úgy a társasági adóbevallásában adatot! kell szolgáltatnia:
― az érintett kapcsolt vállalkozásról,
― az ügyletet megalapozó, valós gazdasági okokról.

Munkavállalók mobilitását ösztönző kedvezmények

A Tao. tv. 7. § (1) bekezdés k) pont alapján adóalapcsökkentő tétel:
–  az Szja tv. szerinti mobilitási célú lakhatási támogatás adóévben juttatott összege,
– az Szja tv. szerinti munkásszállás bekerülési értékeként, a bekerülési érték növekményeként kimutatott összeg a beruházás, felújítás befejezésének adóévében, továbbá a munkásszállás céljára bérelt ingatlan bérleti díjaként, valamint a munkásszállás fenntartására, üzemeltetésére tekintettel az adóévben elszámolt összeg
– korlat: az adózás előtti nyereség összege

Gyorsított écs bizonyos jogoknál
– A bérbeadó – az épület, építmény, ültetvény kivételével –az egyéb bérbe adott tárgyi eszközök után jelenleg is gyorsított, évi 30%-os értékcsökkenési leírást érvényesíthet.
– 2017-től egyes vagyoni értékű jogok után is gyorsított értékcsökkenési leírás lesz alkalmazható. Ezek a vagyoni értékű jogok: a hasznosítási engedély, használati engedély és felhasználási engedély alapján használatba adott szabadalom, más iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotás, know-how, védjegy, kereskedelmi név, üzleti titok, szerzői jogi törvény által védett szerzői mű és a szerzői joghoz kapcsolódó jog által védett teljesítmény.

Elismert/el nem ismert költség
Tao. tv. 3. számú melléklet B/20. pontja:

A munkahelyi bölcsőde üzemeltetésével, fenntartásával összefüggésben az adóévben felmerült költségeket, ráfordításokat a munkáltató a törvény erejénél fogva a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségként kezelheti. Munkahelyi bölcsőde az 1997. évi XXXI. tv. 44. § (1) bekezdése szerint: olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a foglalkoztató tart fenn elsősorban a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei bölcsődei ellátásának biztosítására.
– Tao. tv. 3. számú melléklet A/2. pontja:
Kikerül a kiva- alanyoknak nyújtott ingyenes juttatások kötelezően „nem elismert” költségként való kezelése

Elismert/el nem ismert költség – ingyenes juttatások
Szigorodnak azok a feltételek, amelyek fennállása eseten az adózó a másik társasági adóalanynak – nem adomány céljából adott – ingyenes juttatásának költségét a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségként kezelheti.

Feltétel jelenleg is:
az adózó rendelkezzen a juttatásban részesülő két megfelelő tartalmú nyilatkozatával:
― a juttatást az eredményében bevételként elszámolta és
― az eredménye e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív

Elismert/el nem ismert költség – ingyenes juttatások
Feltétel továbbá 2017-től, hogy a juttatásban részesülő • adóalapja se legyen negatív (az e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva)
– az ingyenes juttatás következtében elszámolt bevételre jutó társasági adót megfizesse (a nyilatkozatoknak tartalmilag ezekre is ki kell terjednie). Amennyiben a juttatásban részesülő vállalkozási tevékenységet nem végez, a nyilatkozatra vonatkozó feltételt teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a juttatásban részesülő arról nyilatkozik, hogy a juttatás adóévében vállalkozási tevékenységet nem végzett.

KKV-k beruházási hitelkamatának adókedvezménye
A hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget is) megkötése adóévének utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó adókedvezményt vehet igénybe a tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel kamata után.
– 2017-től mar az adóévben megfizetett „teljes” kamat után jár az adókedvezmény – a 40/60%-os korlat eltörlésre kerül.
– Megszűnik továbbá a 6 millió forintos korlat is.
– A számított adó 70%-a továbbra is korlat.
– Az adókedvezmény összege a közösségi szabályok alkalmazásában állami támogatásnak minősül.

Látvány-csapatsport, előadóművészeti szervezetek, filmalkotások támogatásának adókedvezménye
–  A kiegészítő (sportfejlesztési) támogatás átutalásának határideje meghosszabbodik:
− legkésőbb az adóévről szóló társasági adóbevallás benyújtásának határideje
− az adókedvezmény mértéke ilyenkor legfeljebb a támogatási igazolásban szereplő összeg 80 százaleka
− az átutalás megtörténtének bejelentésére speciális szabály vonatkozik sportcélú támogatás eseten:

Ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás bejelentésére nyitva álló 30 napos határidő a bevallás benyújtását követően járna le, akkor az adózó a bejelentést a társasági adóbevallásában teszi meg

Élőzenei szolgáltatás díjának adókedvezménye
Az adózó által üzemeltetett vendéglátóhelyen megvalósult élőzenei szolgáltatás ellenértéke, díja után (annak felmerülése adóévében) érvényesíthető.
– Vendéglátóhely: olyan melegkonyhás vendéglátóhely, továbbá borospince, amelynek az árbevételéből legalább 75% az ott bonyolított étel-, italforgalomból, illetve szálláshely szolgáltatásnyújtásból származik [a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § d) pontja szerint melegkonyhás vendéglátóhely: meleg- és hideg ételeket, cukrászati készítményeket, sütő- és édesipari termékeket, kávét, szeszesitalt és szeszmentes italokat forgalmazó üzlet, ahol az ételeket meghatározóan a helyszínen készítik]
– Élőzenei szolgáltatás: a FEOR-08 szerinti zenész, énekes személyes közreműködésével – rendszeresen vagy meghatározott időpontban, nyilvános, a vendégek számára ingyenes előadás útján – nyújtott zeneszolgáltatás.

Élőzenei szolgáltatás díjának adókedvezménye
Az adókedvezmény mértéke: az élőzenei szolgáltatásra tekintettel az adózó által költségként, ráfordításként az adóévben elszámolt, általános forgalmi adó nélkül számított ellenérték (díj) összegének legfeljebb 50 százaléka. Az adókedvezmény igénybevétele esetében az adóalapnál el nem ismert költség az élőzenei szolgáltatásra tekintettel költségként, ráfordításként elszámolt ellenérték (díj) összege. De minimis támogatás!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

négy + 17 =