Az önellenőrzés korlátai

Önellenőrzésre az adózó akkor jogosult, és azzal az adóval kapcsolatban, melyet saját maga állapított meg és vallott be (önadózás). Ez a lehetőség csak az elévülési időn belül vehető igénybe. Nem minősül önellenőrzésnek, ha az adózó a bevallását késedelmesen nyújtja be, és késedelmét nem igazolja, vagy igazolási kérelmét az adóhatóság elutasította.

Az önellenőrzéssel kapcsolatban rengeteg különböző előírás szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben. Másként kell kezelni például a magánszemély illetve a vállalkozás bevallásának hibáit. De az igazi gondot az jelenti, hogy az előírások elszórtan, különböző helyeken szerepelnek a törvényben, s egy 223 paragrafusból és több mellékletből álló jogszabályban csak szakember képes megtalálni a keresett témára vonatkozó előírást

Az önellenőrzésnek ugyanakkor korlátai is vannak:
– Ha nem nyújtottunk be adóbevallást, akkor nincs mit helyesbíteni, tehát nincs önellenőrzés sem. Ha elmaradtunk a bevallás benyújtásával, akkor pótlólag be kell nyújtani azt (lásd a bevezetőben!). Viszont bevallási késedelem esetén is helye van később a bevallás hibáját korrigáló önellenőrzésnek.
– Nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt a döntését utólag önellenőrzéssel változtatná meg. (Ugyanakkor az adózó az adókedvezményt utólag, önellenőrzéssel is érvényesítheti.)
– Nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó az adóbevallás, a költségvetési támogatás igénylése során nem tévedett, hanem a körülmények rossz mérlegelése vagy egyéb ok miatt nem használt ki valamely nyitva álló lehetőséget.
– Az önellenőrzés végrehajtását illetve befejezését korlátozza az adóhatósági ellenőrzés megkezdése. Az ellenőrzés megkezdésétől a vizsgálat alá vont adó és költségvetési támogatás (a vizsgált időszak tekintetében) önellenőrzéssel nem helyesbíthető. A vizsgálat alá vont adót, költségvetési támogatást és időszakot érintő helyesbítés abban az esetben minősül az ellenőrzés megkezdését megelőzően elvégzett önellenőrzésnek, ha az adózó az önellenőrzésről szóló bevallást legkésőbb a megbízólevél kézbesítésének – kézbesítés hiányában átadásának – napját megelőző napon az adóhatósághoz benyújtotta (postára adta). A megbízólevél átadásából, mint kritériumból következik, hogy az állami adó- és vámhatóságnak az ellenőrzéssel kapcsolatos telefonon történt értesítése nem eredményez önellenőrzési tilalmat, tekintve, hogy nem valósul meg a megbízólevél kézbesítése, illetve átadása, azaz a telefonos bejelentéssel még nem kezdődik meg az ellenőrzés.
– Az adóhatóság által utólag megállapított adót, vagy költségvetési támogatást az adózó nem helyesbítheti. Tehát az állami adó- és vámhatóság által megállapított jogsértések miatti jogkövetkezmények adózó általi önellenőrzésére nincs lehetőség. Előfordulhat azonban, hogy az adózó az ellenőrzés jogerős befejezését követően tár fel olyan új tényt, körülményt, amely a korábbi ellenőrzés megállapításainak megváltoztatását indokolja. Ebben az esetben az adózó kérheti az állami adó- és vámhatóságtól az ellenőrzéssel lezárt bevallási időszak tekintetében az adó, vagy a költségvetési támogatás ismételt vizsgálatát. Az újabb ellenőrzés elrendeléséről az állami adó- és vámhatóság végzéssel dönt.
– Csak akkor kerülhet sor önellenőrzéssel történő bevallás-korrekcióra, ha az adózó az adó, vagy költségvetési támogatás alapját, illetve az adót a költségvetési támogatást nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg vagy bevallása számítási hiba, vagy más elírás miatt számszakilag hibás. (Ez minden bevallás kitöltési útmutatójában szerepel.) Önellenőrzéssel csak azt az adót, költségvetési támogatást lehet helyesbíteni, amely helyesbítésének összege az 1000 forintot, a helyi adó, a magánszemélyek jövedelemadója és egészségügyi hozzájárulása esetében a 100 forintot meghaladja. Nem önellenőrzést nyújt be az adózó, hanem a bevallásának kijavítását végzi el az adó megállapításához való jog elévülési idején belül, ha a bevallásban adó, adóalap, költségvetési támogatás összegét nem érintő hibát talál.
– Nincs helye önellenőrzésnek az adó megállapításához való jog elévülése esetén. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. A költségvetési támogatás igényléséhez, a túlfizetés visszaigényléséhez való jog – ha törvény másként nem rendelkezik – annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az annak igényléséhez való jog megnyílt. Az elévülés hat hónappal meghosszabbodik, ha az adóbevallás késedelmes benyújtásakor, illetve a költségvetési támogatás igénylésekor az adó megállapításához, illetve a költségvetési támogatás igényléséhez való jog elévüléséig kevesebb, mint hat hónap van hátra. Az önellenőrzés – ha az adókülönbözet az adózó javára mutatkozik – az elévülést megszakítja, azaz az elévülési idő újra kezdődik.
– Az adózó nem jogosult önellenőrzést benyújtani, azon köztes időben, amikor az adózó fellebbezésére az állami adó- és vámhatóság jogorvoslat elbírálására jogosult szerve megsemmisíti az első fokú határozatot és új eljárást rendel el. Az új eljárás tényleges megkezdését megelőzően a vizsgálattal érintett adónemek és időszakok tekintetében az adózó előtt nem nyílik meg a lehetőség önellenőrzés benyújtására. Ilyen esetben a megindult eljárás az elsőfokú határozat megsemmisítésével nem fejeződött be, mivel a hatósági eljárás befejezése alatt az ügyet érdemben eldöntő határozat meghozatalát kell érteni. Mindebből következően tiltott erre az időszakra az önellenőrzés.


Forrás: ado.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

kettő × három =